CICD

CI/CD וזה

אפשר לתאר את תצורת הניהול והאינטגרציה של CI\CD כמו להזמנת מזון מהיר, האם היית מחכה במשך שעות להזמנה של ארוחת בורגר רגילה? או שהיית מעדיף לקבל ארוחה תוך דקות בודדות מרגע ההזמנה.
אז פיתוח קוד וניהול תהליכים של קוד אינם שווי ערך להכנת מזון מהיר, אך העקרונות זהים לכל דבר.